"M.V.S" D.O.O PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE

Projektovanje, izvođenje, klimatizacija, nadzor i servisiranje termotehničkih uređaja


KOTLARNICE

Kotlovi za centralno grejanje

Kotlovi su uređaji u kojima se vrši sagorevanje goriva i pretvaranje hemijske energije goriva u toplotu. Dobijena toplota se predaje radnom fluidu, koji može biti voda, vodena para, vazduh ili termalno ulje. Bitno se razlikuju kotlovi za vodu –tzv. toplovodni i vrelovodni od kotlova za paru-tzv. parni kotlovi

Tipovi kotlova

• Prema načinu izrade liveni člankasti kotlovi , čelični kotlovi
• Prema vrsti goriva kotlovi na čvrsta goriva, kotlovi na tečna goriva, kotlovi na gasovito gorivo.

Kotlovi na čvrsta goriva

• U zavisnosti od goriva koje se koristi: ugalj, drvo, briket, pellet …)
• Različite su konstrukcije i dele se na kotlove sa : ručnim i аutomatskim loženjem

Kotlovi na tečna goriva

Kao gorivo koriste lako i teško ložulje
Uređaj za sagorevanje-gorionik

Kotlovi na gasovito gorivo

• Prema kapacitetu: mali i srednji
• Prema vrsti izrade: gasni, protočni, kondezacioni
• Prema postavljanju: podni i zidni
• Prema gorivu: prirodni gas , propan – butan
• Prema gorioniku: аtmosferski i ventilatorski

U našoj ponudi su kotlovi i prateća oprema renomiranih proizvođča Bosch, Junkers , Valiant ....
Kod projektovanja i izvođenja kotlarnica je neophodno posvetiti odgovarajuću pažnju radi postizanja potrebnog stepena sigurnosti i bezbednosti rada kotlarnice. Samim tim je neophodno projektovanje i izvođenje od kadrova koji su osposobljeni za taj posao i poseduju odgovarajuće sertifikate.